AIRLINE TRANSPORT PILOT Theory

(LÝ THUYẾT PHI CÔNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG)

👨‍✈️ Chương trình huấn luyện gồm 14 môn học lý thuyết ATP trong vòng 2 tháng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất của Cục Hàng Không

Việt Nam (CAAV) và được CAAV phê chuẩn về chương trình đào tạo.

👨‍✈️ Chương trình huấn luyện lý thuyết vận tải hành khách hàng không (ATP Theory) là chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn từ Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) dành cho phi công thương mại Việt Nam.

Training Cross Country