Huấn luyện lý thuyết ATP

(AIRLINE TRANSPORT PILOT Theory Lý thuyết phi công vận tải hàng không)

 

 

Chương trình huấn luyện gồm 14 môn học lý thuyết ATP trong vòng 2 tháng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất của Cục Hàng Không

Việt Nam (CAAV) và được CAAV phê chuẩn về chương trình đào tạo.

Bgd